Uàrd Chinn Tìre is nan Eilean fon phrosbaig

Le taghadh ionadail air fàire air an 4mh là dhan Chèitean tha sinn an-diugh a' cur na prosbaig air Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid.

'S e Cinn Tìre agus na h-Eileanan an t-ainm a th' air uàrd a' dhà, agus sin a' toirt a-steach Ìle, Diùra, Colbhasa agus Giogha - a thuilleadh air pairt de Chinn Tìre.

Tha an aithisg seo à Ìle aig Andreas Wolff.