Planaichean aig Urras Oighreachd Sgìre Bharbhais

Tha tè de na h-iomairtean coimhearsanchd as ùire a ghabh sealbh air an fhearann aca dìreach air bliadhna a chomharrachadh bho fhuair iad smachd air cùisean.

Tha Urras Sgìre Oighreachd Bharbhais air luchd-obrach fhastadh, tha iad a' faighinn màl bho phròiseactan san sgìre, agus tha planaichean aca a-nis airson goireasan ùra a stèidheachadh.

Air fhoillseachadh