Ath-sgrùdadh na h-Eaglaise Saoire

Nì an Eaglais Shaor ath-sgrùdadh air na riaghailtean aca a thaobh obair mhinistearan - àn dèidh mar a fhuair sgrùdadh gun robh pàirtean de chaitheamh-beatha an Oll. Urr. Iain D. Caimbeul nach maireann a' dol an aghaidh teagasg a' Bhìobaill.

Fhuair rannsachadh le dà sheisean ann an Leòdhas gun robh càirdeas mì-iomchaidh aige le triùir bhoireannach.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.

Air fhoillseachadh