Co-chomhairleachadh air dreach Phlana Nàiseanta na Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig a' cumail seiseanan fiosrachaidh poblach air feadh Alba thar a' chola-deug air thoiseach oirnn mar phàirt de cho-chomhairleachadh air an Dreach Phlana Nàiseanta Gàidhlig ùr aca.

Bidh cothrom aig daoine am beachdan a thoirt seachad mun phlana aig sreath choinneamhan a thòisicheas a-màireach.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris..

Air fhoillseachadh