Thaghail faisg air ceud saighdear Gurkha air Leòdhas agus na Hearradh

Tha faisg air ceud saighdear bho rèiseamaid nan Gurkha air cha mhòr seachdain a chur seachad ann an Leòdhas agus na Hearradh.

Seo a' chiad uair a thàinig iad chun na h-eileanan air eacarsaich, 's iad ag ionnsachadh mu bhi dràibheadh air rathaidean cumhang - rud a bha na dhùbhlan mòr dhaibh aig amanan, mar a tha Eilidh NicLeòid ag aithris.