Dh'fhaodadh gun tig raon golf Àisgernis ann an Uibhist a Deas fo sgeith Stòras Uibhist.

Dh'fhaodadh gun tig raon golf Àisgernis ann an Uibhist a Deas fo sgeith Stòras Uibhist.

Tha'n raon, a th'air cliu a chosnadh am measg ghoilfearan, air a bhith na chuideachadh do dh'eaconamaidh na sgìre.

Ach tha an comataidh saor-thoileach a tha ga ruith, a' faireachdain gu bheil cion-ùine a' ciallachadh nach urrain dhaibh maragaidheachd agus sanasachd ceart a dheanamh air, agus gun deanadh e barrachd adhartais fo stiùir an uachdarain choimhearsnachd.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill....