Seusan ùr na h-iomain gus tòiseachadh

Tha seusan ùr na h-iomain a' tòiseachadh Disathairne, ach chan e sin a mhàin a bhios ùr, le Derek MacIlleChiar air ainmeachadh Diardaoin mar cheannard ùr Chomann na Camanachd.

Tha Mgr MacIlleChiar air a bhith ag obair leis a' bhuidhinn mhaoineachaidh SportScotlland thar nam bliadhnaichean mu dheireadh.

Ach mar a tha Ailean MacLeòid ag aithris, bidh na sgiobaidhean anns an lìog nàiseanta an dòchas puingean gu leòr fhaighinn mus tig e dhan dreuchd sa Chèitean.

Air fhoillseachadh