Nì Comhairle nan Eilean Siar tuilleadh sgrùdaidh air cabhsair na Fadhla a Deas

Nì Comhairle nan Eilean Siar tuilleadh sgrùdaidh air ciamar a ghabhas an cabhsair eadar Beinn na Fadhla agus Uibhist a Deas a dhèanamh nas fhosgailte do sruth nam mara. Tha cruth a' chabhsair ga choireachadh airson tuil san Ìochdar bho chionn dà bhliadhna dheug anns an do chaill còignear am beatha. Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris ...