Còrr is 70 bliadhna bho dh'fhag an sluagh mu dheireadh Stìomrabhagh

Tha còrr agus trì fichead bliadhna agus a deich ann bhon a dh' fhalbh na daoine mu dheireadh a bha a' fuireach ann an Stìomrabhagh ann an ceann a deas nan Loch ann an Leòdhas.

Tha na tobhtaichean fhathast rim faicinn - ach chan eil e furasda faighinn ann.

Mar sin, tha muinntir na sgìre a-nis airson ath-leasachadh a thoirt air an t-slighe ann, mar a tha Eilidh NicLeòid ag aithris.

Air fhoillseachadh