Leasachadh aig Cala Steòrnabhaigh

Thèid suas ri £60m a chosg airson Cala Steòrnabhaigh a leasachadh thairis air fichead bliadhna - rud a bhrosnaicheas eaconamaidh nan Eilean Siar air fad a rèir Ùghdaras a' Phuirt.

Am measg na th' anns an amharc, thathar ag iarraidh acarsaid dhomhainn a' stèidheachadh faisg air Àranais.

Tha Eilidh NicLeòid ag aithris.

Air fhoillseachadh