Rannsachadh mu Ghartain Uibhist

Thòisich lìghiche-sprèidh a' rannsachadh a bheil ceangal eadar àireamh nam fiadh agus bitheantas an tinneas Lyme eadar dà cheann Uibhist.

Tha bliadhnaichean ann bho dh'iarr am bheat, Graham Charlesworth, air Comisean nam Fiadh agus Dualchas Nàdair na h-Alba (SNH), sgrùdadh a dhèanamh air seo, ach cha do thachair dad.

Tha fada a bharrachd dhaoine ann an Uibhist a' togail a ghalair, a tha a' tighinn bho ghartain, na tha an àite sam bith eile sna h-Eileanan an Iar.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.