Chaidh sgeadachadh a dhèanamh air clach-chinn a' bhàird Dòmhnall Phàil Caimbeul

Chaidh clach-chinn a' bhàird ainmeil Dòmhnall Phàil - Dòmhnall Caimbeul - a rinn an t-òran "Guma slàn do na fearaibh" - fhoillseachadh às ùr ann an Ceann a' Ghiuthsaich an dèidh dhaibh a sgeadachadh.

Bha Dòmhnall Phàil a' fuireach anns a' bhaile nuair a rinn e an t-òran anns an naoidheamh linn deug - is còrr air trì cheud eilthireach às an sgìre a' falbh a dh'Astràilia.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.

Air fhoillseachadh