Duaisean na Gàidhlig gan toirt seachad ann an Glaschu

Tha rabhadh ann gun tèid a' Ghaidhlig fhàgail mar chànan sgoilearachd mura cùm buidhnean leasachaidh taic ri sgìrean far a bheil i ga bruidhinn.

Thàinig an rabhadh bho Anna NicSuain 's i togail tè de dhuaisean na Gàidhlig ann an Glaschu a-raoir.

Chaidh sreath dhuaisean a thoirt seachad air sreath chuspairean aig a' chuirm mhòir, mar a tha Iain MacDiarmaid a-nis ag aithris...

Air fhoillseachadh