Bidh barrachd liosan ri fhaighinn ann an Dalabrog an ath-bhliadhna

Bidh barrachd liosan ri fhaotainn ann an Dalabrog an ath-bhliadhna mar thoradh air cho soirbheachail 's a bha a' chiad bhliadhna den phròiseact, 'Biadh Ionadail do Dhaoine Ionadail'.

Tha an sgeama a' brosnachadh mhuinntir an àite gus lusan is glasraich fhàs dhaibh fhèin - le cùrsaichean gan ruith air ciamar a ni iad sin.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.