Plana leasachaidh airson ceann a tuath Leòdhais

Chaidh plana leasachaidh fichead bliadhna fhoillseachadh airson ceann a Tuath Leòdhais air an deireadh sheachdain.

'S ann le Urras Oighreachd Ghabhsainn a tha an sgìre, agus thairis air an ùine sin tha iad an dùil gun coisinn an tuath-gaoithe ionadail aca suas ri ochd millean not.

Tha an aithris-sa aig Eilidh NicLeòid.