Taic le geòidh ga iarraidh an Uibhist

Thathar a' dèanamh leth-bhreith air croitearan Uibhist a Tuath ann am beachd aon chroitear, bhon nach eil taic sam bith ann airson smachd a chumail air àireamh nan gèadh. Bho chionn beagan làithean, chaidh còrr agus 4,500 a chunntadh anns an sgìre. Ach tha sgeama ann an Ìle airson cuideachadh leis a' bhuaidh a tha na tha a' geamhrachadh an sin a' toirt air croitearan agus tuathanaich. Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh