Airgead thuath-gaoithe do Bhethesda

Tha an dachaidh cùraim Bethesda ann an Steòrnabhagh a' dol a dh' fhaighinn £50k gach bliadhna airson na h-ath chòig thar fhichead bliadhna, fo chùmhnant ùr le Urras an Rubha 's Shanndbhaig.

'S ann bhon teachd a-steach a tha an t-urras coimhearsachd a' faighinn bho thuath-gaoithe a bhios an t-airgead sin a' tighinn.

Le tuilleadh, seo Eilidh NicLeòid.

Air fhoillseachadh