Gu leòr a' dol aig Seachdain Ghriomasaigh

Tha seachdain shònraichte a' dol air adhart ann an Griomasaigh.

Gheibh muinntir an àite cothrom sùil a thoirt taobh a-staigh buidhnean agus gnìomhachasan ionadail agus gheibh iad blasad dhen mhaorach ainmeal aca.

Chaidh a chuir air dòigh, taobh a-muigh àm an luchd-turais a dh'aona ghnothaich, airson cothrom a thoirt do mhuinntir Uibhist fhèin pàirt a ghabhail anns an tachartas.

Chaidh Shona NicDhòmhnaill ann airson blasad a thoirt dhuinn air na tha a' dol.

Air fhoillseachadh