Crìonadh anns na tha de dhaoine òg a' fuireach ann an Tiriodh

An-dè chuala sinn mu sgrùdadh eaco-shòisealta ann an Tiriodh agus beachdan dhaoine anns an eilean.

An-diugh tha Seonaidh MacCoinich air a bhith bruidhinn ri òigridh an eilein gus faighinn a-mach am beachdan air cò ris a tha e coltach a bhith fuireach ann a Tiriodh - feuch a bheil rudan mar prìsean thaighean agus cothroman obrach bunaiteach dhaibh.