Cha tèid HIE agus Iomairt na h-Alba a chur còmhla

Cha tèid Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean agus Iomairt na h-Alba a chur còmhla mar aon bhuidheann leasachaidh.

Ach tha ath-sgrùdadh a chaidh a dhèanamh le Riaghaltas na h-Alba air co-dhùnadh gum bu chòir aon bhòrd stiùiridh a bhith os an cionn, 's e cuideachd a' gabhail uallach airson Comhairle Maoineachaidh na h-Alba agus Leasachadh Sgilean na h-Alba.

Tha an aithris seo aig an fhear-naidheachd phoilitigeach againn, Mìcheal MacNèill: