Là litreachais aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail

A thuilleadh air Bonn Òir a' Chomuinn, 's e Diciadain là litreachais a' Mhòid.

Chaidh duais ùr a thoirt seachad mar chuimhneachan air an sgrìobhadair ainmeil Gàidhlig Dòmhnall Iain MacÌomhair.

Cuideachd, 's e leas Phrìomh Mhinistear na h-Alba, Iain Swinney a thug seachad Òraid Chuimhneachaidh Aonghais Ease MhicLeòid am bliadhna.

Air fhoillseachadh