Inbhe UNESCO dhan na h-Eileanan Siar?

Bu chòir dha na h-Eileanan Siar a bhith air an comharrachadh le inbhe UNESCO gus aithne a thoirt air an dualchas shònraichte agus dìon a chuir air a' Ghàidhlig.

Sin beachd Cheann-suidhe a' Chomuinn Ghàidhealaich Iain MacLeòid.

Tha e ag ràdh gu bheil àrainneachd phrìseil anns na h-Eileanan a dh'fheumas a bhith air a glèidheadh ma tha a' Ghàidhlig gu bhith buan.

Tha tuilleadh aig Dòmhnall MacLaomainn...