Steòrnabhagh trang le luchd-frithealaidh a' Mhòid

Tha dùil ri seachdainn gu math trang ann an Steòrnabhagh 's daoine a' dèanamh air a' bhaile airson a' Mhòid.

Tha Steòrnabhagh a' fàs trang agus tha dùil gum bi cùisean air bhoil anns na laithean a tha romhainn.

Tha Karen Elder air a bhith a' dol timicheall a' bhaile - a rannsachadh ciamar a tha na diofar bhuidhneann ag ullachadh airson a' Mhòid .

Air fhoillseachadh