Fèis a' Bhaile a' comharrachadh 25 bliadhna bho thòisich i.

Tha Fèis a' Bhaile - fèis do dh'òigridh an Inbhir Nis - a' comharrachadh còig bliadhna fichead bhon a thòisich i.

Air sgàth sin, tha cuirm mhòr ga cumail aig Eden Court an ath-oidhche far am bi luchd-ciuil sean is òg a' gabhail pàirt.

Chaidh Aonghas Dòmhnallach chun na fèise - is ullachadh a' dol airson na h-oidhche mhòir.