Lewis Wind Power a' coinneachadh ri croitearan agus muinntir na coimhearsnachd

Tha Lewis Wind Power - a' chompanaidh a tha am beachd Tuath Gaoithe Steornabhaigh a thogail - air a bhith a' coinneachadh ri croitearean agus muinntir na sgire gus ceistean sam bith a thaobh talamh-ionaltraidh a fhreagairt - agus airson innse dhaibh mu na buannachdan a thigeadh an cois an leasachaidh.

Tha LWP ag radh gu bheil na tha iad a' tabhann gun samhail - leis gum faigh croitearean faisg air millean not sa bhliadhna - agus faisg air millean not eile a' dol a-steach do storas coimhearsneachd.

Tha an aithris seo aig Ruaraidh Rothach.

Air fhoillseachadh