Rinneadh clò ùr son Mòd Nàiseanta Rìoghal 2016

Tha an clò ùr a rinneadh 'son Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna-sa a-nis ri fhaotainn sna bùitean.

Tòisichidh prìomh fhèis na Gàidhlig ann an Steòrnabhagh Dihaoine agus tha an clò sònraichte a' comharrachadh a' cheangail eadar an dualchas Gàidhealach agus gnìomhachas a' chlò mhòir.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid .