Ceannard Chomhairle na Gàidhealtachd a' cur an aghaidh moladh Riaghaltais

'S e cùis nàire a th' ann gu bheil Riaghaltas na h-Alba am beachd iarraidh air ùghdarrasan ionadail a' chis chomhairle àrdachadh - sin a-rèir cheannard Chomhairle na Gàidhealtachd.

Bha an comhairliche Mairead Davidson a' bruidhinn agus Rùnaire an Ionmhais ag ràdh gur e deagh dhòigh a bhiodh ann airgead a chur a dh'ionnsaigh sgoiltean na dùthcha.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris:

Air fhoillseachadh