Ainmean Gàidhlig do shligean-mara

De a' Ghaidhlig a bu chòir a bhi air na sligean-mara as cumanta an Alba?

Sin a tha fainear do phròiseact ùr a tha Dualchas Nadair na h-Alba a' cur air doigh.

Tha dùil gum bi an liosta feumail do leithid luchd-rannsachaidh, tidsearan, pàrantan is eile, a tha ag iarraidh an cuid Gàidhlig a chur gu feum an co-cheangal ris a' chladach.

Seo Seonaidh MacCoinnich.

Air fhoillseachadh