Farpais mhòr na pìobaireachd

Thig còrr is 200 còmhlan pìoba bho air feadh an t-saoghail còmhla ann an Glaschu air an deireadh sheachdain airson Farpais Còmhlain Pìoba na Cruinne.

Bidh corr 's ochd mile pìobaire an-sas san fharpais, a thig gu ceann air Glasgow Green Disathairne.

Tha seo air fad mar phàirt de dh' fhèis Piping Live a th' air a bhith dol tron t-seachdain.

Le tuilleadh, seo Caitriana Deeprose.