Nochd leabhar ùr mu bhaile Rèineagadail

Chaidh leabhar mu eachdraidh Reineagadail air taobh sear na Hearadh, agus an t-srì a rinneadh son rathad a thogail ann, fhoillseachadh gu h-oifigeil aig deireadh na seachdain.

Bha an t-ùghdar, Coinneach MacAoidh, gu mòr an-sàs san iomairt bàile àraich a chumail beò.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid...

Air fhoillseachadh