Fèill Àiteachais Uibhist a Tuath

Bha là tràng aca aig Fèill Àiteachais Uibhist a Tuath Diardaoin le crodh agus caoraich ri moladh ann.

Thathas daonnan ag amas air rudan ùra aig an fhèill.

Am-bliadhna, bha clann ag ionnsachadh sgillean breithneachaidh am measg na bha a' dol.

Air fhoillseachadh