"Aithreachas" mu chùis Mhangurstaidh

Faodaidh croitearan Mhangurstaidh comataidh ionaltraidh a thaghadh a-rithist.

Tha an constabal a chur Coimisean na Croitearachd ann air seasamh sios, 's an Coimisean ag radh gu bheil "aithreachas" orra mu chomhairle mhì-shoilleir a thug iad do chroitearan Mhangurstaidh.

Chumadh coinneamh de bhuidhean thar-phartaidh na croitearachd an Holyrood a-raoir.

Tha Darren Linc ag aithris.