Comataidhean ionaltraidh "cudromach"

Tha Coimisean na Croitearachd ag ràdh gu bheil comataidhean ionaltraidh garbh cudromach 's gheibh iad a h-uile taic - fhad 's a leanas iad na riaghailtean.

Tha an Coimisean ag ràdh gum faod comataidhean airgead a chumail anns a' bhanca cho fad 's gu bheil planaichean aca airson a chosg 's gu bheil a' mhòr-chuid de chroitearan a' bhaile a' cur taic ris a sin.

Tha mì-chinnt air a bhith ann is dà chomataidh ionaltraidh ann an Leòdhas air an cuir ma sgaoil.

Tha Aonghas Dòmhnallach ag aithris.

Air fhoillseachadh