Sùil air: Earra-Ghàidheal

Tha slainte am measg nan cuspairean air a bheil smachd aig Pàrlamaid na h-Alba.

Tha e tric na dhùbhlan seirbheisean a thabhann ann an sgìrean dùthchail far nach eil mòran dhaoine a' fuireach.

Ghabh Andreas Wolff cuairt air feadh sgìre-Pàrlamaid Earra-Ghàidheal is Bhòid gus beachdan dhaoine mun chupair a thrusadh.

Air fhoillseachadh