Binn còig bliadhna dha Billy Irving

Thugar binn còig bliadhna sa phrìosan do Billy Irving, fear-tearainteachd à Earra Ghaidheal, a chaidh a dhìteadh sna h-Innseachan airson a bhith a' cleachdadh gunnaichean nach robh clàraichte mar a bha còir.

Fhuair còignear Bhreatannach eile binn còig bliadhna sa phrìosan cuideachd.

Chaidh an toirt an grèim 's iad air bòrd soitheach tèarainteachd san Damhair 2013.

Seo Catriona NicFhionghain.

Air fhoillseachadh