Leabhar ùr Thormoid Mhic'Illeathain

Foillsichidh an sgrìobhadair agus an cleasaiche Tormod Mac'Illeathain leabhar ùr aige oidhche Haoine.

Se cruinneachadh de sgeulachdan mu bheatha Thormoid nuair a bha e òg a th'ann an "Eavesdropping on Myself".

Tha an leabhar ùr a' lìonadh beàrnan a bh' anns a' chiad leabhar mu bheatha.

Mar a mhinich e do Shona Nic Dhomhnaill air Aithris na Maidne, 's ann ann am baile mòr Ghlaschu as motha a tha na smuaintean agus na cuimhneachain aige stèidhichte.

Air fhoillseachadh