Atharrachadh air obair Assessors

Thèid atharrachadh bunaiteach a dhèanamh air an obair a tha luchd-measaidh Coimisean na Croitearachd a' dèanamh agus aithne ann nach eil an siostam, mar a tha e an dràsta, a' soirbheachadh. Fad bhliadhnaichean tha an luchd-measaidh air a bhith mar riochdairean a' choimisein aig ìre ionadail. Ach airson diofar adhbharan chan eileas air a bhith cur feum orra. Tha tuilleadh aig Murray MacLeòid.

Air fhoillseachadh