Duaisean gu leòr san Òban

Fhuair Cairistìona NicChoinnich à Steòrnabhagh duais neach-ionnsachaidh na bliadhna aig a' Mhòd Diciadain.

Cuideachd Diciadain, chaidh Flòraidh NicPhàil à Tiriodh a chrùnadh mar Bhàrd a' Chomuinn Ghàidhealaich.

Tha Andreas Wolff ag aithris.

Air fhoillseachadh