An t-Òban deiseil son a' Mhòid

Tha an t-Òban deiseil agus deasaichte airson a' Mhòid Naiseanta Rìoghail.

Sin an teachdaireachd aig Iar-chathraiche Comataidh Ionadail a' Mhòid, is an fhèis a' tòiseachadh sa bhaile Dihaoine.

Chaidh am fear-naidheachd againn ann an Earra-Ghàidheal, Andreas Wolff, a bhruidhinn ri cuid do mhuinntir an Òbain.

Air fhoillseachadh