Co-labhairt nan Caisteal

'S iongantach mur a h-eil sinn uile eòlach air caistealan 's dùin a tha ri oir na mara.

Gu dearbha, tha e nas dorra smaoineachadh air feadhainn nach eil fo gheasaibh an ataireachd bhuain.

Ge-tà, carson a tha iad cho paillt mu na h-oir-tirean.?

Bha sin ga chnuasachadh aig co-labhairt de eòlaichean ann am Barraigh aig an deireadh sheachdain.