Còmhradh ri Iain 'Diablo' Mac na Ceàrdaich.

Tha Camanachd Leòdhais a' lorg mhanaidseir ùir is Iain Mac na Ceàrdaich gus an dreuchd fhàgail.

Thòisich Mgr Mac na Ceàrdaich san obair ann an 2013.

Thèid meòrachadh air cò ghabhas àite aig AGM a' chluba air an ath-mhìos.