Piseach air eaconomaidh an Òbain

Tha comharran ann gu bheil eaconomaidh an Obain a' tighinn am feabhas, agus nas lugha a bhùithtean air an àrd-shràid falamh a-nis.

Chaidh sgeama BID a stèidheachadh sa bhaile bho chionn beagan bhliadhnachan airson an eaconomaidh a neartachadh.

Air fhoillseachadh