Fèis Leabhraichean an Eilein Sgitheanaich

Chaidh leabhar ùr mu ainmean-àite an t-Sratha fhoillseachadh aig Fèis Leabhraichean an Eilein Sgitheanaich Dihaoine.

The e am measg grunn leabhraichean a tha a' nochdadh as ùr aig fèis na bliadhna-sa, leis an ùghdar ainmeil, Val NicDiarmaid a' foillseachadh na nobhail ùire aice oidhche Haoine.

Ach mar a tha Calum MacIlleathain ag aithris, 's iad seann leabhraichean a bhios air aire mòran do luchd- frithealaidh na fèise am bliadhna.

Air fhoillseachadh