Rannsachadh air fuadaichean

Airson a' chiad uair thèid àrc-eòlas a chleachdadh airson feuchainn ri dhèanamh a-mach an e bochdainn nan daoine no borbachd uachdaran bu chòireach ri fuadaichean.

Bi an rannsachadh aig Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean stèidhichte ann an Eilean Rousaigh ann an Arcaibh, an aon àite ann an Arcaibh far an deach daoine am fuadach far an talamh.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.