Leabhar Pìobaireachd ga dheasachadh

Tha leabhar ùr ga dheasachadh làn de phuirt a sgrìobh am pìobaire Badhlach Calum Caimbeul, nach maireann.

Chaidh cuid de na puirt, 's na sgeulachdan a th'air an cùlaibh a' thaisbeanadh ann an Glaschu a-raoir aig 'Piping Live'.

Bha Mgr Caimbeul na thidsear pìobaireachd ann an Uibhist airson còrr is fichead bliadhna.

Chaochail e còmhla ris an nighean aige, an duine aice agus an dithis chloinne ann a fior dhroch stuirm - ann an dà mhìle sa coig.

Tha an aithris sa aig Anne Lundon.