Cead do sgoil Ghàidhlig ann am Port Rìgh

"Là eachdraidheil dhan Eilean, agus do dh'fhoghlam Gàidhlig".

Sin am beachd de robh fear de Chomhairlichean an Eilein Sgitheanaich Dimàirt, agus Comhairle na Gàidhealtachd a' toirt cead-dealbhachaidh do sgoil Ghàidhlig ùr Phort Rìgh.

Tha feadhainn a th' air a bhith a' strì 'son na sgoile air an dòigh.

Bha Eileen NicDhòmhnaill aig coinneimh na Comataidh Dealbhachaidh.

Air fhoillseachadh