Lachlann Simpson fhathast a dhìth

Chaidh sgioba dhaibhearan an luib na h-iomairt airson lorg fhaighinn air fireanach òg a th'air a dhol a dhith air taobh Sear Chataibh.

Chan fhacas Lachlann Simpson, aois dà bhliadhna fichead à Eurabol, bho'n a dh'fhàg e dannsa air traigh Dhòrnaich tràth madainn na Sàbaid.

Tha tuilleadh aig Eileen NicDhòmhnaill.