Fèill Àiteachais Cheann a Deas na Hearadh

Chaidh Fèill Àiteachais Cheann a Deas na Hearadh a chumail san t-Òb an-diugh.

Gu mì-fhortanach cha robh an t-sìde buileach cho math 's a mhiannaicheadh daoine airson latha samhraidh, ach a' dh'aindeon sin dh'fhaodadh e a bhi air a bhith tòrr nas miosa.

Ghabh Ruaraidh Rothach sgrìob chun na fèille.