Cothroman labhairt a dhìth

Sheall rannsachadh ùr nach eil cothroman gu lèor aig luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig an cànan a bhruidhinn taobh a-muigh a' chlas.

Cheasnaich luchd-rannsachaidh bhon bhuidhinn Soillse còrr is 300 duine.

Fhuair iad gu robh feadhainn aca nach d' fhuair cothrom a-riamh Gàidhlig a bhruidhinn ri fileantaich taobh a-muigh a' chlas.

Tha Kerr Gibb ag aithris.

Air fhoillseachadh