Staid Bhòrd na Gàidhlig "na chùis nàire"

Tha staid Bhòrd na Gàidhlig mar a tha e an-dràsta na chùis-nàire.

Sin beachd fhir a bha na Chathraiche air Buidheann Chomhairleachaidh an Riaghaltais a mhol an toiseach gun deadh am Bòrd a stèidheachadh bho chionn dusan bliadhna.

Tha an t-Àrd-Oll. Dòmhnall Meek ag ràdh nach deach an sealladh a bh' aca den Bhòrd a choilionadh agus nach eil e idir a' riochdachadh nan Gàidheal mar a bu chòir.

Tha Kerr Gibb ag aithris.